http://diggiloo.net/

Performed by: Kamil Mikulčík & Nela Pocisková
Music by: Rastislav Dubovský
Lyrics by: Petronela Kolevská, Anna Žigová
Language: Slovak
Other versions: English
This entry did not qualify for the ESC final.

Leť tmou

Fly through the darkness

Cítim chladné, tiene zradné I feel cold, deceitful shadows
Túžbou planie čo je na dne The desire sparked at the bottom
Prázdno v duši, to sa stáva A void in the soul becoming
Horkú príchuť temno máva A taste of bitter, a taste of dark
  
My musíme vyjsť z tieňov, nástrah a slov We must come out of the shadows, intrigues and words
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou Give your heart, don't despair, and fly through the darkness
  
Tiež to cítim, tiež sa bojím I also feel it, I am also afraid
Sen sa chveje strachom mojim The dream is trembling with my fear
Chvíľa straty, chvíľa strachu Moments of loss, moments of fear
Keď sa nádej váľa v prachu When hopes roll in dust
  
My musíme vyjsť z tieňov nástrah a slov We have to come out of the shadows, of intrigues and words
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou Give your heart, don't despair, and fly through the darkness
My musíme vyjsť z tieňov nástrah a slov We have to come out of the shadows, of intrigues and words
Srdce daj, nezúfaj, a leť tmou Give your heart, don't despair, and fly through the darkness
  
Ale kam? But where to?
Neviem v tejto chvíli každý raz sa zmýli I don't know, at this moment, every instance is a mistake
Ticho vo mne šepká: nezostávaj sám Silence whispers in me: don't stay alone
  
Tiež to cítim, tiež sa bojím I also feel it, I am also afraid
Nezostávaj sám Don't stay alone
  
Keď sa blíži odpustenie As forgiveness approaches
Mraky obáv odoženie Clouds embrace the return
Nezablúdiš, si si istý Do not stray, you're the same
Keď ťa niekto pevne istí Even if someone breaks you
  
Bože nech nás tvoj hlas Lord, may Your voice lead us
Vedie temnotou v nás Through the darkness in us
Daj nám dar, zázrak sprav, lásku vráť Give us a gift, work a wonder, return love
Láska, prosím Love, please
  
Láska, prosím, nech nás tvoj hlas Love, please, may your voice lead us
Vedie temnotou v nás Through the darkness in us
Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás Give us a gift, work a wonder, stand by us
  
Láska, prosím, nech nás tvoj hlas Love, please, may your voice lead us
Vedie temnotou v nás Through the darkness in us
Daj nám dar, zázrak sprav, stoj pri nás Give us a gift, work a wonder, stand by us
Lásku chráň Keep the love

Translation by Muhamed Mesic.