http://diggiloo.net/

Performed by: Marion Welter & Kontinent
Music by: Jang Linster, Ab van Goor
Lyrics by: Jang Linster, Ab van Goor
Conductor: Christian Jakob
Language: Luxembourgish
Placing: 21st (10 points)
Other versions: French, English

Sou fräi

As free

Wéi en Draach am Wand Like a kite in the wind
Pabeierschëff um Himmel A paper boat in the sky
Faarweg Koplabunz A coloured whirligig
Um bloen Trampolin On big blue trampoline
Wéi en Draach am Wand Like a kite in the wind
Iwwer all Grenze fléien Flying over all frontiers
  
Sou fräi wëll ech gin I want to be as free
Wéi Gedanke sin As thoughts can be
  
Kuck dat Kand um Wee See that child on his way
Sou liicht säi Liewe spillen Playing his life so easily
Wa säi Laache kléngt When his laughter bubbles out
Gët an der Däischtert Liicht The dark turns to light
Kuck dat Kand um Wee See that child on his way
Aus Dreem en Heem erfannen Building his home on dreams
  
Sou fräi wëll ech gin I want to be as free
Wéi Gedanke sin As thoughts can be
  
Fléi mat mir an d'Sonn Fly with me to the sun
Mir gräife no de Stären And reach out for the stars
'T gët eng aner Welt There is another world
Wou mir eis all verstin Where all is understood
Fléi mat mir an d'Sonn Fly with me to the sun
Iwwer on eege Grenzen Beyond ourselves
  
Sou fräi wëll ech gin I want to be as free
Wéi Gedanke sin As thoughts can be